کتون

کتون‌ ها

کتون‌ ها یک گروه عاملی با ساختار  RC(=O)R′ هستند که توسط گروه عاملی کربونیل (C=O) مشخص می‌شوند. در این ساختار R′R′ و RR برای نشان دادن گروه‌های کربن‌دار استفاده می‌شوند. ترکیبات کربونیل دار را می‌توان در طبیعت به راحتی یافت که اغلب مولکول‌هایی هستند که از لحاظ بیولوژیکی اهمیت دارند. کتون‌ها به دلیل اینکه در ساختار خود فاقد گروه‌های فعال OH و Cl متصل به گروه کربونیل هستند، به عنوان ترکیبات ساده در صنعت و بیولوژی شناخته می‌شوند. از نمونه‌های کتون می‌توان به شکر و حلال صنعتی اَستون اشاره کرد.

برای نامگذاری کتون ها از پسوند اُن (ONE) استفاده می‌شود مانند استون (ACETONE)، استوفنون (ACETOPHENONE) و بنزوفنون (BENZOPHENONE) که در انتهای آن ها از این پسوند استفاده شده است. حال اگر در ترکیبی هم گروه آلدهیدی و هم گروه کتونی موجود باشد، گروه آلدهیدی بر کتونی مقدم خواهد بود. در نام‌گذاری، اگر گروه‌های آلدهیدی و کتونی خود به صورت استخلاف به کار برده شوند، برای عامل کربونیل پیشوند (اُکسو) و برای آلدهیدها پیشوند (فُرمیل) استفاده می‌شود.