الکل‌ها

الکل‌ها

از نظر علم شیمی هر ماده‏ی كه در فرمول شیمیایی آن عامل‏ هیدروكسیل(-OH) وجود داشته باشد، یك الكل محسوب مى ‏شود.الكل از مشتقات هیدروكربن هاست كه در آن‏ها هرمولكول، تركیبی ازچند اتم هیدروژن و كربن مى ‏باشد. نهایت، یك عامل (OH) جانشین ‏یك اتم هیدروژن مى ‏گردد. و بنابر تعداد عامل(OH) ، الكل‏ها را یك یاچند ظرفیت مى ‏گویند.
در صنعت، الکل را جهت تهیه لاک، ورنی و رنگ های انیلین ودواجات به کار می گیرند. الکل در آزمایشگاه ها به عنوان سوخت کاربرد دارد.

الکل بهترین حلال آلی است و لذا در آزمایشگاه ها و صنایع داروسازی کاربرد بسیار زیادی دارد. در مواردی نیز الکل جهت محافظت از رشد میکروبی در فرآورده های دارویی، ساخت روکش قرص ها، وضدعفونی کننده وست به کار می رود

محصولات شرکت